Algemene voorwaarden 4Wdesign

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten tussen 4Wdesign en de opdrachtgever. 

1.2 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door 4Wdesign schriftelijk zijn vastgelegd.

2 Offerte

2.1 4Wdesign biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan. 

2.2 Een akkoord aan een offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en 4Wdesign. Zowel de opdrachtgever als  4Wdesign dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen. 

3 Onderhoudscontracten

3.1 4Wdesign biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan. 

3.2 Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en 4Wdesign. Zowel de opdrachtgever als 4Wdesign dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen. 

3.3 Zowel de opdrachtgever als 4Wdesign behouden zich het recht voor het contract op ieder gewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beëindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 

4 Ontwikkeling producten

4 .1 Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever akkoord gegaan is.

4 .2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per email of post aan 4Wdesign worden toegezonden. 

4 .3 Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever online voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat 4Wdesign uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.

5 Tussentijdse beëindiging

5.1 Indien omstandigheden ertoe leiden dat een van beide partijen tot de conclusie komt, dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden. 

5.2 Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden.

6 Annulering door de opdrachtgever

6.1 Wanneer de opdrachtgever tot uiterlijk 10 dagen voor aanvangsdatum een opdracht annuleert, is opdrachtgever verplicht 20% van het afgesproken bedrag te betalen. Bij latere annulering door opdrachtgever is opdrachtgever verplicht het gehele afgesproken bedrag te betalen. 

6.2 Het tussentijds afbreken van een afgesproken ontwikkeling van een website geeft opdrachtgever alleen recht op teruggave van geld in geval opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen voldoet.

7 Oplevering 

7 .1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever. 

7 .2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan 4Wdesign. 

7.3 Oplevering geschiedt pas dan wanneer ook de laatste 50% van het totale factuurbedrag op de rekening van 4Wdesign is bijgeschreven. 

7.4 4Wdesign kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden als de opdrachtgever 4Wdesign voorziet van de technische informatie van dienst host. 

8 Betaling

8 .1 Facturering geschiedt 50% na akkoord van de projectplan en 50% na gereedkoming van het product (dus vóórdat de site op de server van de opdrachtgever wordt geplaatst). 

8 .2 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de laatste 50% worden gefactureerd. 

8 .3 4Wdesign hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden. 

8 .4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 1% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend. Tevens behoudt 4Wdesign zich het recht voor de opdracht te staken. 

9 Copyright 

9 .1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van 4Wdesign. 

9 .2 4Wdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud -tekstueel en visueel-  die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden. 

9 .3 4Wdesign behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden. 

10 Vertrouwelijke informatie

10 .1 4Wdesign zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen. 

10 .2 4Wdesign zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, bijvoorbeeld in geval van ondersteuning van de opdrachtgever door 4Wdesign bij aanvraag van een domeinnaam en/of serverruimte bij een hosting provider. 

4Wdesign – Januari 2019